سراميك ضد اسيد ٢٠٢٠ شيري با چسب ضد اسيد و بندكشي ضد اسيد با بند ٧ ميل سراميك ضد اسيد ٢٠٢٠ شيري با چسب ضد اسيد و بندكشي ضد اسيد با بند ٧ ميل سراميك ضد اسيد البرز سايز ٢٥٢٥ سفيد شيري مات سراميك ضد اسيد البرز سايز ٢٥٢٥ سفيد شيري مات تراز كننده براي كاشي ضد اسيد در كف و بدنه با چسب ضد اسيد و بندكشي آنتي باكتريال تراز كننده براي كاشي ضد اسيد در كف و بدنه با چسب ضد اسيد و بندكشي آنتي باكتريال پودر بندكشي ضد اسيد با بند ٤ ميل به روش صحيح كاشي ضد اسيد ٢٠٢٠ پودر بندكشي ضد اسيد با بند ٤ ميل به روش صحيح كاشي ضد اسيد ٢٠٢٠ بندكشي صحيح با بند بيش از ٣ ميل در نصب كاشي ضد اسيد سايز ٢٠٢٠ بندكشي صحيح با بند بيش از ٣ ميل در نصب كاشي ضد اسيد سايز ٢٠٢٠ پودر بند كشي ضد اسيد با كاشي ضد اسيد مرجان پودر بند كشي ضد اسيد با كاشي ضد اسيد مرجان پودر بندكشي ضد اسيد اجرا به روش صحيح در كف ٣٠٣٠ سراميك غير لغزنده پودر بندكشي ضد اسيد اجرا به روش صحيح در كف ٣٠٣٠ سراميك غير لغزنده پودر بند كشي ضد اسيد با بند ٥ ميل سراميك ضد اسيد ٢٠٢٠ پودر بند كشي ضد اسيد با بند ٥ ميل سراميك ضد اسيد ٢٠٢٠ سراميك ضد اسيد و بندكشي صحيح ٧ميل سايز ٢٠٢٠ سراميك ضد اسيد و بندكشي صحيح ٧ميل سايز ٢٠٢٠ سراميك ضد اسيد غير لغزنده ٣٠٣٠ اجرا با بند ٧ ميل سراميك ضد اسيد غير لغزنده ٣٠٣٠ اجرا با بند ٧ ميل سراميك ضد اسيد آجدار ٢٠٢٠ غير لغزنده سراميك ضد اسيد آجدار ٢٠٢٠ غير لغزنده سراميك ضد اسيد با بند ضد اسيد ٥ ميل در كف سايز ٣٠٣٠ سراميك ضد اسيد با بند ضد اسيد ٥ ميل در كف سايز ٣٠٣٠ سراميك ضد اسيد كف آشپزخانه صنعتي سايز ٢٠٢٠ با بند ٥ ميل و بندكشي آنتي باكتريال و ضد جرم و چسپ پرسلان و چسب ضد اسيد سراميك ضد اسيد كف آشپزخانه صنعتي سايز ٢٠٢٠ با بند ٥ ميل و بندكشي آنتي باكتريال و ضد جرم و چسپ پرسلان و چسب ضد اسيد سراميك غير لغزنده ٣٣٣٣ در كنار استخر با بند كشي ضد اسيد و چسب ضد اسيد سراميك غير لغزنده ٣٣٣٣ در كنار استخر با بند كشي ضد اسيد و چسب ضد اسيد سراميك ضد اسيد با ملات ضد اسيد و بندكشي ضد اسيد سراميك ٣٠٣٠ سراميك ضد اسيد با ملات ضد اسيد و بندكشي ضد اسيد سراميك ٣٠٣٠ سراميك غير لغزنده در كنار استخر سايز ٢٥٢٥ با بند ٥ ميل چسب ضد اسيد سراميك غير لغزنده در كنار استخر سايز ٢٥٢٥ با بند ٥ ميل چسب ضد اسيد سراميك ضد اسيد صنعتي اجرا با بند ٥ ميل و ٧ در كف كارگاه صنعتي سراميك ضد اسيد صنعتي اجرا با بند ٥ ميل و ٧ در كف كارگاه صنعتي سراميك ضد اسيد سايزهاي شش گوش در كف توليد با سفارش مشتري سراميك ضد اسيد سايزهاي شش گوش در كف توليد با سفارش مشتري سراميك ضد اسيد در كف هايپر استارها با قدرت سايش صفر و ضد خش و ضد جرم ، سايز ٣٠٣٠ با بند ٣ ميل با بند كشي آنتي باكتريال و چسب پرسلان سراميك ضد اسيد در كف هايپر استارها با قدرت سايش صفر و ضد خش و ضد جرم ، سايز ٣٠٣٠ با بند ٣ ميل با بند كشي آنتي باكتريال و چسب پرسلان سراميك ضد اسيد شيري با بند ٧ ميل اجرا در كف سايز ٣٠٣٠ سراميك ضد اسيد شيري با بند ٧ ميل اجرا در كف سايز ٣٠٣٠ سراميك ضد اسيد با چسب ضد اسيد و بند كشي ضد اسيد با بند يك سانتي در كف محل صنعتي سراميك ضد اسيد با چسب ضد اسيد و بند كشي ضد اسيد با بند يك سانتي در كف محل صنعتي كاشي ضد اسيد ٢٠٢٠با بند ٥ ميل و اجراي نامناسب پودر بندكشي ضد اسيد كاشي ضد اسيد ٢٠٢٠با بند ٥ ميل و اجراي نامناسب پودر بندكشي ضد اسيد كاشي و سراميك طوسي ضد اسيد ٣٣٣٣ با بند استاندار ٧ ميل كاشي و سراميك طوسي ضد اسيد ٣٣٣٣ با بند استاندار ٧ ميل كاشي و سرامبك ضد اسيد ٢٠٢٠ اجرا با بند ٥ ميل با بندكشي ضد اسيد و ملات ضد اسيد كاشي و سرامبك ضد اسيد ٢٠٢٠ اجرا با بند ٥ ميل با بندكشي ضد اسيد و ملات ضد اسيد كاشي ضد اسيد و و نحوه بنكشي ٥ ميل با بندكشي ضد اسيد و چسب اپوكسي دو جزيي سايز ٢٠٢٠ كاشي ضد اسيد و و نحوه بنكشي ٥ ميل با بندكشي ضد اسيد و چسب اپوكسي دو جزيي سايز ٢٠٢٠ كاشي و سراميك ضد اسيد ٣٠٣٠ با بند ٤ ميل در كف آشپزخانه صنعتي و كارگاه توليد نان صنعتي با بندكشي ضد جرم و باكتري و چسب پرسلان كاشي و سراميك ضد اسيد ٣٠٣٠ با بند ٤ ميل در كف آشپزخانه صنعتي و كارگاه توليد نان صنعتي با بندكشي ضد جرم و باكتري و چسب پرسلان كاشي ضد اسيد دانه قرمز گرانيتي فول بادي ٢٠٢٠ مرجان كاشي ضد اسيد دانه قرمز گرانيتي فول بادي ٢٠٢٠ مرجان كاشي ضد اسيد اجراي بندكشي به روش صحيح با بند ٤ ميل در بدنه ديوار كاشي ضد اسيد اجراي بندكشي به روش صحيح با بند ٤ ميل در بدنه ديوار كاشي ضد اسيد صنعتي با بند ٤ ميل با چسب ضد اسيد و پودر بندكشي ضد اسيد كاشي ضد اسيد صنعتي با بند ٤ ميل با چسب ضد اسيد و پودر بندكشي ضد اسيد كاشي ضد اسيد آجدار غير لغزنده و بندكشي صحيح سايز ٣٠٣٠ كاشي ضد اسيد آجدار غير لغزنده و بندكشي صحيح سايز ٣٠٣٠ كاشي ضد اسيد البرز سايز ٢٥٢٥ آجدار غير لغزنده رنگ بژ روشن كاشي ضد اسيد البرز سايز ٢٥٢٥ آجدار غير لغزنده رنگ بژ روشن كاشي ضد اسيد در آزمايشگاه صنعتي در كف با بند ضد اسيد كاشي ضد اسيد در آزمايشگاه صنعتي در كف با بند ضد اسيد ملات ضد اسيد بين كاشي با بند ٥ ميل با كاشي ضد اسيد ٢٠٢٠ ملات ضد اسيد بين كاشي با بند ٥ ميل با كاشي ضد اسيد ٢٠٢٠ سراميك ضد اسيد آجدار شيري كد١٨١٦ فقط سايز ٢٠٢٠ سراميك ضد اسيد آجدار شيري كد١٨١٦ فقط سايز ٢٠٢٠ سراميك ضد اسيد آجدار شيري كد ١٨٢٣ سايز ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد آجدار شيري كد ١٨٢٣ سايز ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد فلفل نمكي ( دانه قرمز ) كد ١٨٠٦ در سايزهاي ٢٠٢٠ و ٢٥٢٥ و ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد فلفل نمكي ( دانه قرمز ) كد ١٨٠٦ در سايزهاي ٢٠٢٠ و ٢٥٢٥ و ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد آجدار فلفل نمكي (دانه قرمز) كد ١٨٢٢ فقط سايز ٢٥٢٥ سراميك ضد اسيد آجدار فلفل نمكي (دانه قرمز) كد ١٨٢٢ فقط سايز ٢٥٢٥ سراميك ضد اسيد شيري ساده كد ١٨٠٤ در سايز هاي ٢٠٣٠ و ٢٥٢٥ و ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد شيري ساده كد ١٨٠٤ در سايز هاي ٢٠٣٠ و ٢٥٢٥ و ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد و كاشي ضد اسيد صنعتي سراميك ضد اسيد و كاشي ضد اسيد صنعتي كاشي ضد اسيد آجدار فلفل نمكي (دانه قرمز) كد ١٨٢٤ سايز ٣٣٣٣ كاشي ضد اسيد آجدار فلفل نمكي (دانه قرمز) كد ١٨٢٤ سايز ٣٣٣٣ سراميك ضد اسيد آجدار شيري كد ١٨٢١ فقط سايز ٢٥٢٥ سراميك ضد اسيد آجدار شيري كد ١٨٢١ فقط سايز ٢٥٢٥ كاشي ضد اسيد آجدار دانه قرمز (فلفل نمكي) كد ٦٧٠١فقط سايز ٢٠٢٠ كاشي ضد اسيد آجدار دانه قرمز (فلفل نمكي) كد ٦٧٠١فقط سايز ٢٠٢٠

 

 

آشنایی با کاشی ضد اسید صنعتی

مشخصات کاشی های ضد اسید

 • مقاوم در برابر اسیدها
 • دارای مقاومت مکانیکی بالا
 • دارای مقاومت بالا در برابر سایش
 • جذب آب بسیار پایین و مقاومت بالا در برابر یخ زدگی

کاربردها:

 • مناسب جهت کاربرد در محیط‌هایی که در معرض اسیدها (به استثناء اسید فلوئوریدریک HF) قرار دارند.
 • مناسب جهت کاربرد درمحیط‌هایی که در معرض بارهای سنگین دینامیکی قرار دارند. مانند کف انبارهای صنعتی که لیفتراک‌های حامل بار بر روی آنتردد می‌نماید.
 • مناسب جهت کاربرد در محیط‌هایی که در معرض ترافیک سنگین عبور و مرور افراد قرار دارند(مانند اماکن عمومی)
 • مناسب جهت کاربرد در محیط‌هایی که در معرض مواد دارای بوی آزاردهنده قرار دارند(مانند آشپزخانه‌های صنعتی و سرویس‌های بهداشتی عمومی).
 • مناسب جهت کاربرد در حوضچه های اسید و مواد شیمیایی
 • مناسب جهت پوشش کف و دیواره سالن های صنعتی

انتخاب کاشی ضد اسید  صنعتی:

نکات مهم در انتخاب کاشی ضد اسید صنعتی به قرار زیر می‌باشد.

 1. جهت کف محیط‌هائی که امکان لغزندگی و به تبع آناحتمال خطر زمین خوردن افراد وجود دارد، حتماً از نوع آج دار یا به عبارت دیگر ضد لغزش (Anti-Slip)محصولات استفاده نمائید. در فضاهای صنعتی که امکان وجود عوامل کثیف کننده محیط بیش از حد معمول وجود دارد، استفاده   ازانواع دانه قرمز کاشی ضد اسید که دارای خاصیت چرک تاب بودن بیشتری نسبت به انواع ساده هستند توصیه می شود.

نصب و بندکشی کاشی ضد اسید  صنعتی:

جهت بهره‌مندی از ویژگی‌های مثبت کاشی ضد اسید، رعایت نکات ذیل در نصب و بند کشیاین محصول ضروری می‌باشد.

 1. استفاده از ملات ضد اسید مناسب (با توجه به شرایط محیط بهره برداری)جهت نصب و بندکشی

عدم استفاده از ملات ضد اسید باعث می‌شود به مرور زمان اسیدهای محیط صنعتی با ایجاد خورندگی در ملات‌های عادی، از بندکشی‌ها عبور کرده و به زیر کاشی‌ها نفوذ نموده و موجب عارضه لق شدن، شکستگی،آسیب‌دیدگی پوشش‌های انجام شده و یا ایجاد بوی نامطبوع در محیط گردد.

 1. رعایت بند 3 تا 5 میلیمتر و پرنمودن کامل بندها توسط ملات ضد اسید توجه به پرنمودن کامل سطح زیرین کاشی ها با ملات ضد اسید  استفاده از لایه ( membrane ) مناسب و ضد اسید جهت عدم نفوذ مواد شمیایی به بستر اصلی. استفاده از این لایه ها همچنین در تقویت چسبندگی کاشی و بستر نیز مفید می باشد.

منبع: شرکت کاشی مرجان