کاشی سبز بیمارستانی با كرم ساده پرتكتيو در بدنه ١٢٠٦٠ و کف سفید مات ٦٠٦٠ کاشی سبز بیمارستانی با كرم ساده پرتكتيو در بدنه ١٢٠٦٠ و کف سفید مات ٦٠٦٠ آبی بیمارستانی و سفید بیمارستانی پرسلان ١٢٠٦٠ در کف و دیوار بیمارستان- آبی بیمارستانی و سفید بیمارستانی پرسلان ١٢٠٦٠ در کف و دیوار بیمارستان- ایستگاه پرستاری با کاشی پرسلان سبز آبی و سفید یخچالی بیمارستانی ١٢٠٦٠ ایستگاه پرستاری با کاشی پرسلان سبز آبی و سفید یخچالی بیمارستانی ١٢٠٦٠ کاشی سبز بیمارستانی پرسلان و سفید بیمارستانی پرسلان مات ١٢٠٦٠ ضد جرم و خش و سایش در کف و بدنه کاشی سبز بیمارستانی پرسلان و سفید بیمارستانی پرسلان مات ١٢٠٦٠ ضد جرم و خش و سایش در کف و بدنه کاشی سفید بیمارستانی با سبز بیمارستانی مات در کف و بدنه ١٢٠ ٦٠ و ٦٠٦٠ کاشی سفید بیمارستانی با سبز بیمارستانی مات در کف و بدنه ١٢٠ ٦٠ و ٦٠٦٠ سبز بیمارستانی ١٢٠٦٠ پرسلانی با سفید مات بیمارستانی در دیوار و کف سبز بیمارستانی ١٢٠٦٠ پرسلانی با سفید مات بیمارستانی در دیوار و کف پرسلان ١٢٠٦٠ سفید و مات دیجیتال در اتاق انتظار پرسلان ١٢٠٦٠ سفید و مات دیجیتال در اتاق انتظار کاشی سفید مات با پرتقالی و سبز آبی بیمارستانی ١٢٠٦٠ پرسلان کاشی سفید مات با پرتقالی و سبز آبی بیمارستانی ١٢٠٦٠ پرسلان کاشی سبز آبی بیمارستانی با سفید بیمارستانی پرسلان ١٢٠٦٠ ضد خش و جرم کاشی سبز آبی بیمارستانی با سفید بیمارستانی پرسلان ١٢٠٦٠ ضد خش و جرم پرسلان طوسی ١٢٠٦٠ مات با سفید کلکته در اتاق انتظار پرسلان طوسی ١٢٠٦٠ مات با سفید کلکته در اتاق انتظار کاشی آبی بیمارستانی ١٢٠٦٠ پرسلان و سفید مات ٦٠٦٠ در کف و سایز ١٢٠٦٠ در دیوار بیمارستان کاشی آبی بیمارستانی ١٢٠٦٠ پرسلان و سفید مات ٦٠٦٠ در کف و سایز ١٢٠٦٠ در دیوار بیمارستان کاشی پرسلان سبز آبی بیمارستانی ١٢٠٦٠ با سفید مات در کف و بدنه کاشی پرسلان سبز آبی بیمارستانی ١٢٠٦٠ با سفید مات در کف و بدنه کاشی بیمارستانی سبز روشن با پرتقالی و کرم سایز ١٢٠٦٠ رکتی بدون بند ضد جرم و خط و خش پرسلن کاشی بیمارستانی سبز روشن با پرتقالی و کرم سایز ١٢٠٦٠ رکتی بدون بند ضد جرم و خط و خش پرسلن کاشی سبز بیمارستانی ترکیب سبز فیروزه ایی و سفید خیلی براق ٣٠٦٠ کاشی بدنه بیمارستانی بدون بند کاشی سبز بیمارستانی ترکیب سبز فیروزه ایی و سفید خیلی براق ٣٠٦٠ کاشی بدنه بیمارستانی بدون بند کاشی بیمارستانی یاسی روشن و تیره در بیمارستان زنان اتاق بستری ٦٠٣٠ کاشی بیمارستانی براق کاشی بیمارستانی یاسی روشن و تیره در بیمارستان زنان اتاق بستری ٦٠٣٠ کاشی بیمارستانی براق کاشی بیمارستانی مرکز طبی کودکان کاشی براق بیمارستانی رنگهای صورتی روشن و تیره شاد در اتاق بستری بیمارستان کودکان . کاشی بیمارستانی مرکز طبی کودکان کاشی براق بیمارستانی رنگهای صورتی روشن و تیره شاد در اتاق بستری بیمارستان کودکان . کاشی پرسلان بیمارستانی ١٢٠٦٠ سبز فیروزه ایی با کرم در ایستگاه پرستاری و راهرو بیمارستان کاشی پرسلان بیمارستانی ١٢٠٦٠ سبز فیروزه ایی با کرم در ایستگاه پرستاری و راهرو بیمارستان کاشی بیمارستانی سبز فیروزه ایی با سفید بیمارستانی ٦٠٣٠ کاشی بیمارستانی سبز فیروزه ایی با سفید بیمارستانی ٦٠٣٠ کاشی پرسلانی کاشی بیمارستانی ١٢٠٦٠ ضد خش و جرم بیمارستانی آبی و سفید و پرتقالی کاشی پرسلانی کاشی بیمارستانی ١٢٠٦٠ ضد خش و جرم بیمارستانی آبی و سفید و پرتقالی کاشی پرسلانی بیمارستانی کف و بدنه سبز آبی و سفید مات و پرتقالی ١٢٠٦٠ کاشی پرسلانی بیمارستانی کف و بدنه سبز آبی و سفید مات و پرتقالی ١٢٠٦٠ کاشی سبز بیمارستانی پرسلان ١٢٠٦٠ مات و سفید مات پرسلان با جذب آب صفر و ضد خش و جرم کاشی سبز بیمارستانی پرسلان ١٢٠٦٠ مات و سفید مات پرسلان با جذب آب صفر و ضد خش و جرم کاشی بیمارستانی پرسلانی کرم پرتکتیو با پرتقالی پروتکتیو در کف و بدنه ١٢٠٦٠ پرسلان بدون بند ضد خش و جرم کاشی بیمارستانی پرسلانی کرم پرتکتیو با پرتقالی پروتکتیو در کف و بدنه ١٢٠٦٠ پرسلان بدون بند ضد خش و جرم کاشی بیمارستانی سبز بیمارستانی با سفید بیمارستانی براق ٦٠٣٠ اتاق عمل کاشی بیمارستانی سبز بیمارستانی با سفید بیمارستانی براق ٦٠٣٠ اتاق عمل کاشی بیمارستانی پرسلانی کرم و سبز فیروزه ایی مات پرسلان ١٢٠٦٠ مات و کف بیمارستانی سفید مات پرتكتیو در سالن انتظار بیمارستان- کاشی بیمارستانی پرسلانی کرم و سبز فیروزه ایی مات پرسلان ١٢٠٦٠ مات و کف بیمارستانی سفید مات پرتكتیو در سالن انتظار بیمارستان- کاشی بیمارستانی پرسلانی استفاده از رنگ شاد پرتقالی با سبز روشن و کرم ١٢٠٦٠ مات پرتکتیو ضد جرم و خط و خش کاشی بیمارستانی پرسلانی استفاده از رنگ شاد پرتقالی با سبز روشن و کرم ١٢٠٦٠ مات پرتکتیو ضد جرم و خط و خش کاشی بیمارستانی سالن انتظار بیمارستان سبز آبی و سبز فیروزه ایی با کرم پرتکتیو در کف و بدنه پرسلان ١٢٠٦٠ ضد جرم و خش کاشی بیمارستانی سالن انتظار بیمارستان سبز آبی و سبز فیروزه ایی با کرم پرتکتیو در کف و بدنه پرسلان ١٢٠٦٠ ضد جرم و خش کاشی بیمارستانی سبز آبی و سفید ساده خیلی براق ٦٠٣٠ کاشی بدنه کاشی بیمارستانی سبز آبی و سفید ساده خیلی براق ٦٠٣٠ کاشی بدنه کاشی بیمارستانی سبز آبی براق ٦٠٣٠ و سفید ساده ٦٠٣٠ با کف ٦٠٦٠ سفید مات کاشی بیمارستانی سبز آبی براق ٦٠٣٠ و سفید ساده ٦٠٣٠ با کف ٦٠٦٠ سفید مات کاشی بیمارستانی سبز آبی با سبز بیمارستانی ٦٠٣٠ مات در راهرو کاشی بیمارستانی کاشی بیمارستانی سبز آبی با سبز بیمارستانی ٦٠٣٠ مات در راهرو کاشی بیمارستانی کاشی بیمارستانی در اتاق بستری کودکان و زنان ٣٠٦٠ بدنه کاشی بدنه خیلی براق کاشی بیمارستانی در اتاق بستری کودکان و زنان ٣٠٦٠ بدنه کاشی بدنه خیلی براق کاشی بیمارستانی ترکیب سه رنگ سبز روشن و کرم و سبز فیروزه ایی در ایستگاه پرستاری پرسلن ١٢٠٦٠ ضد جرم و خط و خش کاشی بیمارستانی ترکیب سه رنگ سبز روشن و کرم و سبز فیروزه ایی در ایستگاه پرستاری پرسلن ١٢٠٦٠ ضد جرم و خط و خش کاشی بیمارستانی اتاق بستری ترکیب رنگهای شاد در اتاق مریض سایز ٦٠٣٠ براق کاشی بیمارستانی اتاق بستری ترکیب رنگهای شاد در اتاق مریض سایز ٦٠٣٠ براق سفید ساده مات ١٢٠٦٠ با سبز آبی بیمارستانيی مات در کف و بدنه اتاق عمل سفید ساده مات ١٢٠٦٠ با سبز آبی بیمارستانيی مات در کف و بدنه اتاق عمل کاشی اتاق بستری در رنگهای شاد کاشی بیمارستانی پرسلان کاشی اتاق بستری در رنگهای شاد کاشی بیمارستانی پرسلان کاشی بیمارستانی پرسلان سبز فیروزه ایی با کرم پرتکتیو و سفید مات در کف سایز بدنه ١٢٠٦٠ و کف ٦٠٦٠ پرسلان کاشی بیمارستانی پرسلان سبز فیروزه ایی با کرم پرتکتیو و سفید مات در کف سایز بدنه ١٢٠٦٠ و کف ٦٠٦٠ پرسلان کاشی بیمارستانی پرسلانی ١٢٠٦٠ در ٤ رنگ کرم و سبز روشن و پرتقالی و سفید مات در راهرو بیمارستان و ایستگاه پرستاری ١٢٠٦٠ کاشی بیمارستانی پرسلانی ١٢٠٦٠ در ٤ رنگ کرم و سبز روشن و پرتقالی و سفید مات در راهرو بیمارستان و ایستگاه پرستاری ١٢٠٦٠ سبز بیمارستانی مات ٦٠٣٠و سفيد بیمارستانی مات ٦٠٣٠ با کف مات بیمارستانی ٦٠٦٠ سبز بیمارستانی مات ٦٠٣٠و سفيد بیمارستانی مات ٦٠٣٠ با کف مات بیمارستانی ٦٠٦٠ کاشی بیمارستانی پرسلان مات ١٢٠٦٠ با جذب آب صفر ضد خش و جرم کاشی بیمارستانی پرسلان مات ١٢٠٦٠ با جذب آب صفر ضد خش و جرم سبز بیمارستانی و سفید بیمارستانی ٦٠٣٠ مات کاشی بیمارستانی با کف مات ٦٠٦٠ پرتکتیو سبز بیمارستانی و سفید بیمارستانی ٦٠٣٠ مات کاشی بیمارستانی با کف مات ٦٠٦٠ پرتکتیو سبز فیروزه ای ١٢٠٦٠ در کف و لابی بیمارستان سبز فیروزه ای ١٢٠٦٠ در کف و لابی بیمارستان سفید بیمارستانی با سبز بیمارستانی در اتاق عمل کاشی بدنه ٦٠٣٠ سفید بیمارستانی با سبز بیمارستانی در اتاق عمل کاشی بدنه ٦٠٣٠ سبز آبی بیمارستانی با خیلی سفید ٦٠٣٠ براق کاشی بیمارستانی بدنه سبز آبی بیمارستانی با خیلی سفید ٦٠٣٠ براق کاشی بیمارستانی بدنه سبز بیمارستانی فیروزه ایی مات ١٢٠٦٠ با سفید مات ١٢٠٦٠ بیمارستانی با کف مات راهرو بیمارستان سبز بیمارستانی فیروزه ایی مات ١٢٠٦٠ با سفید مات ١٢٠٦٠ بیمارستانی با کف مات راهرو بیمارستان سبز بیمارستانی فیروزه ایی با کرم ١٢٠٦٠ در بدنه و ٦٠٦٠ کرم محافظت شده در کف سرامیک پرسلان سبز بیمارستانی فیروزه ایی با کرم ١٢٠٦٠ در بدنه و ٦٠٦٠ کرم محافظت شده در کف سرامیک پرسلان سبز بیمارستانی فیروزه ایی با سفید ساده بیمارستانی اتاق عمل ٣٠٦٠ سبز بیمارستانی فیروزه ایی با سفید ساده بیمارستانی اتاق عمل ٣٠٦٠ سبز بیمارستانی فیروزه ایی با سفید مات ١٢٠٦٠ راهرو بیمارستان سبز بیمارستانی فیروزه ایی با سفید مات ١٢٠٦٠ راهرو بیمارستان سبز بیمارستانی براق و سفید ساده بیمارستانی براق ٦٠٣٠ ترکیب اجرا شده در اتاق عمل سبز بیمارستانی براق و سفید ساده بیمارستانی براق ٦٠٣٠ ترکیب اجرا شده در اتاق عمل سبز بیمارستانی با کرم مات بیمارستانی پرسلان سایز ٦٠،٣٠ در بدنه سبز بیمارستانی با کرم مات بیمارستانی پرسلان سایز ٦٠،٣٠ در بدنه سبز بیمارستانی براق با کرم براق ٦٠٣٠ اتاق عملی سبز بیمارستانی براق با کرم براق ٦٠٣٠ اتاق عملی سبز بیمارستانی با سفید براق ٣٠٦٠ کاشی بدنه سبز بیمارستانی با سفید براق ٣٠٦٠ کاشی بدنه سبز آبی کاشی بدنه با سفيد ساده سوپر وایت بیمارستانی سایز ٦٠٣٠ سبز آبی کاشی بدنه با سفيد ساده سوپر وایت بیمارستانی سایز ٦٠٣٠ كاشي بيمارستاني پرتقالي و سبز روشن ١٢٠٦٠ بيمارستان رسالت (1) كاشي بيمارستاني پرتقالي و سبز روشن ١٢٠٦٠ بيمارستان رسالت (1) كاشي آبي بيمارستاني با كرم و سفيد پرسلان ١٢٠٦٠ مات كاشي آبي بيمارستاني با كرم و سفيد پرسلان ١٢٠٦٠ مات كاشي بيمارستاني سبز و كرم ١٢٠٦٠ پرسلان با جذب آب صفر و ضد خش و جرم كاشي بيمارستاني سبز و كرم ١٢٠٦٠ پرسلان با جذب آب صفر و ضد خش و جرم سبز بيمارستاني ١٢٠٦٠ تركيب با سفيد و كرم ١٢٠٦٠ و كف مات ٦٠٦٠ سبز بيمارستاني ١٢٠٦٠ تركيب با سفيد و كرم ١٢٠٦٠ و كف مات ٦٠٦٠ سبز بيمارستاني فيروزه ايي ١٢٠٦٠ تركيب با كرم پرتكتيو و سفيد مات ٦٠٦٠ سبز بيمارستاني فيروزه ايي ١٢٠٦٠ تركيب با كرم پرتكتيو و سفيد مات ٦٠٦٠ سبز بيمارستاني با كرم و سفيد بيمارستاني ٦٠٣٠ (1) سبز بيمارستاني با كرم و سفيد بيمارستاني ٦٠٣٠ (1) طرح ترموود چوبي كاشي پرسلان ١٢٠٤٠ با جذب آب حدود صفر و ضد خش و جرم طرح ترموود چوبي كاشي پرسلان ١٢٠٤٠ با جذب آب حدود صفر و ضد خش و جرم كاشي اتاق عمل آبي بيمارستاني ٦٠٣٠ براق و مات كاشي اتاق عمل آبي بيمارستاني ٦٠٣٠ براق و مات كاشي اتاق عمل براق ٦٠٣٠ و سفيد ساده بيمارستاني كاشي اتاق عمل براق ٦٠٣٠ و سفيد ساده بيمارستاني كاشي بيمارستاني آبي و سبز روشن ١٢٠٦٠ بيمارستان رسالت (2) كاشي بيمارستاني آبي و سبز روشن ١٢٠٦٠ بيمارستان رسالت (2) طرح ترموود چوبي كاشي پرسلان ١٢٠٤٠ طرح ترموود چوبي كاشي پرسلان ١٢٠٤٠ كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (3) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (3) كاشي اتاق عمل ٦٠٣٠ تركيب با كرم و كف ٦٠٦٠ كاشي اتاق عمل ٦٠٣٠ تركيب با كرم و كف ٦٠٦٠ كاشي سبز ١٢٠٦٠ و كرم ١٢٠٦٠ تركيب با كاشي هاي رنگي در بخش كودكان كاشي سبز ١٢٠٦٠ و كرم ١٢٠٦٠ تركيب با كاشي هاي رنگي در بخش كودكان كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (5) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (5) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (7) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (7) كاشي سبز بيمارستاني پرسلان ١٢٠٦٠ تركيب با كرم و سفيد مات ١٢٠٦٠ كاشي سبز بيمارستاني پرسلان ١٢٠٦٠ تركيب با كرم و سفيد مات ١٢٠٦٠ كاشي كودك ٦٠٣٠ در رنگ بندي مختلف سبز و صورتي ياسي بنفش سبز آبي كاشي كودك ٦٠٣٠ در رنگ بندي مختلف سبز و صورتي ياسي بنفش سبز آبي آبي بيمارستاني اتاق عمل ٦٠٣٠ (1) آبي بيمارستاني اتاق عمل ٦٠٣٠ (1) آبي بيمارستاني با كرم سايز ١٢٠٦٠ و كف مات ٦٠٦٠ سفيد بيمارستاني آبي بيمارستاني با كرم سايز ١٢٠٦٠ و كف مات ٦٠٦٠ سفيد بيمارستاني اتاق بيمارستان اتاق جلسه سبز فيروزه تيي با كرم ١٢٠٦٠ اتاق بيمارستان اتاق جلسه سبز فيروزه تيي با كرم ١٢٠٦٠ سبز بيمارستاني با كرم و رنگي هاي كاشي كودكان در بخش كودك ، سايز هاي ١٢٠٦٠ و ٦٠٣٠ پرسلان و كاشي دوپخت سبز بيمارستاني با كرم و رنگي هاي كاشي كودكان در بخش كودك ، سايز هاي ١٢٠٦٠ و ٦٠٣٠ پرسلان و كاشي دوپخت سبز بيمارستاني ١٢٠٦٠ مات پرسلاني تركيب با پرتقالي ١٢٠٦٠ مات پرسلاني با كف سفيد مات سبز بيمارستاني ١٢٠٦٠ مات پرسلاني تركيب با پرتقالي ١٢٠٦٠ مات پرسلاني با كف سفيد مات سبز بيمارستاني فيروزه ايي پرسلان ٦٠٣٠ با كف ٦٠٦٠ پرسلان و ترموود پرسلان . سبز بيمارستاني فيروزه ايي پرسلان ٦٠٣٠ با كف ٦٠٦٠ پرسلان و ترموود پرسلان . سراميك بيمارستاني پرتقالي با كرم ١٢٠٦٠ سراميك بيمارستاني پرتقالي با كرم ١٢٠٦٠ سفيد بيمارستاني با آبي بيمارستاني براق ٦٠٣٠ و كف مات سفيد بيمارستاني با آبي بيمارستاني براق ٦٠٣٠ و كف مات سبز روشن و پرتقالي و كرم و سفيد كاشي بيمارستاني ١٢٠٦٠پرسلاني سبز روشن و پرتقالي و كرم و سفيد كاشي بيمارستاني ١٢٠٦٠پرسلاني سراميك بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرتقالي با كرم در كف و بدنه سراميك بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرتقالي با كرم در كف و بدنه كاشي اتاق عمل ٦٠٣٠ سبز آبي و سبز فيروزه ايي ٦٠٣٠ براق با سفيد بيمارستاني براق ٦٠٣٠ كاشي اتاق عمل ٦٠٣٠ سبز آبي و سبز فيروزه ايي ٦٠٣٠ براق با سفيد بيمارستاني براق ٦٠٣٠ كاش بيمارستاني آبي و سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد خط و خش و ضد جرم گيري كاش بيمارستاني آبي و سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد خط و خش و ضد جرم گيري كاش بيمارستاني آبي و سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلاني كاش بيمارستاني آبي و سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلاني طرح ترموود چوبي كاشي پرسلان سايز١٢٠٤٠ طرح ترموود چوبي كاشي پرسلان سايز١٢٠٤٠ كاشي آبي بيمارستاني با سفيد بيمارستاني در كف و بدنه سايز ١٢٠٦٠ و ٦٠٦٠ مات كف كاشي آبي بيمارستاني با سفيد بيمارستاني در كف و بدنه سايز ١٢٠٦٠ و ٦٠٦٠ مات كف كاشي اتاق عمل سبز آبي ٦٠٣٠ براق ضد جرم و خط و خش مخصوص بيمارستان كاشي اتاق عمل سبز آبي ٦٠٣٠ براق ضد جرم و خط و خش مخصوص بيمارستان كاشي آبي بيمارستاني ١٢٠٦٠ با سفيد بيمارستاني و كف مات كاشي آبي بيمارستاني ١٢٠٦٠ با سفيد بيمارستاني و كف مات كاشي اتاق عمل سفيد با كاشي آبي سايز ٦٠٣٠ براق كاشي اتاق عمل سفيد با كاشي آبي سايز ٦٠٣٠ براق كاشي بيمارستاني آبي و سبز روشن ١٢٠٦٠ و پرتقالي بيمارستان رسالت كاشي بيمارستاني آبي و سبز روشن ١٢٠٦٠ و پرتقالي بيمارستان رسالت كاشي بيمارستاني آبي و سبز روشن ١٢٠٦٠ بيمارستان رسالت كاشي بيمارستاني آبي و سبز روشن ١٢٠٦٠ بيمارستان رسالت كاشي بيمارستاني ٦٠٣٠ رنگي هاي بخش كودكان و زنان كاشي بيمارستاني ٦٠٣٠ رنگي هاي بخش كودكان و زنان كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (2) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (2) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (6) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (6) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (4) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش (4) كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني و پرتقالي ضد جرم گيري و خط و خش كاشي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني و پرتقالي ضد جرم گيري و خط و خش كاشي پرتقالي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش كاشي پرتقالي بيمارستاني آبي و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ پرسلاني ضد جرم گيري و خط و خش كاشي بيمارستاني سبز فيروزه ايي با سفيد كاشي اتاق عمل مات در كف و بدنه ١٢٠٦٠ پرسلان و كف مات سفيد پرسلاني ٦٠٦٠ كاشي بيمارستاني سبز فيروزه ايي با سفيد كاشي اتاق عمل مات در كف و بدنه ١٢٠٦٠ پرسلان و كف مات سفيد پرسلاني ٦٠٦٠ كاشي رنگي كودك و زنان ٦٠٣٠ سبز روشن صورتي و قرمز ، كاشي دو پخت كاشي رنگي كودك و زنان ٦٠٣٠ سبز روشن صورتي و قرمز ، كاشي دو پخت كاشي بيمارستاني براق آبي بيمارستاني اتاق عمل ٦٠٣٠ كاشي بيمارستاني براق آبي بيمارستاني اتاق عمل ٦٠٣٠ كاشي كرم بيمارستاني تركيب با پرتقالي و كف سفيد ١٢٠٦٠ پرسلاني كاشي كرم بيمارستاني تركيب با پرتقالي و كف سفيد ١٢٠٦٠ پرسلاني كاشي سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ با كرم و كف سفيد مات ٨٠٤٠ پرسلاني كاشي سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ با كرم و كف سفيد مات ٨٠٤٠ پرسلاني كاشي سبز بيمارستاني با كرم ١٢٠٦٠ و كف سفيد ٦٠٦٠ سفيد مات پرتكتيو كاشي سبز بيمارستاني با كرم ١٢٠٦٠ و كف سفيد ٦٠٦٠ سفيد مات پرتكتيو كاشي سبز فيروزه ايي با كرم پرتكتيو پرسلان ١٢٠٦٠ با سفيد مات ٦٠٦٠ پرسلان كاشي سبز فيروزه ايي با كرم پرتكتيو پرسلان ١٢٠٦٠ با سفيد مات ٦٠٦٠ پرسلان ترموود پرسلان ١٢٠٤٠ با جذب آب حدود صفر اجرا در راهرو و سالنهاي بيمارستاني ضد جرم و خش و سايش ترموود پرسلان ١٢٠٤٠ با جذب آب حدود صفر اجرا در راهرو و سالنهاي بيمارستاني ضد جرم و خش و سايش باز سازي راهرو بيمارستان با كاشي سبز بيمارستاني ١٢٠٦٠ بدون كندن سنگهاي قديمي در بدنه باز سازي راهرو بيمارستان با كاشي سبز بيمارستاني ١٢٠٦٠ بدون كندن سنگهاي قديمي در بدنه كاشي مخصوص اتاق عمل سبز فيروزه ايي ١٢٠٦٠ و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ مات ضد جرم و خط و خش كاشي مخصوص اتاق عمل سبز فيروزه ايي ١٢٠٦٠ و سفيد بيمارستاني ١٢٠٦٠ مات ضد جرم و خط و خش كاشي اتاق عمل سفيد و سبز آبي پرسلان ١٢٠٦٠ بيمارستاني كاشي اتاق عمل سفيد و سبز آبي پرسلان ١٢٠٦٠ بيمارستاني كاشي-اتاق-عمل-سفيد-و-سبز-آبي-پرسلان-١٢٠٦٠-بيمارستاني كاشي-اتاق-عمل-سفيد-و-سبز-آبي-پرسلان-١٢٠٦٠-بيمارستاني كاشي بيمارستاني سبز روشن و كرم روشن و سفيد ساده ١٢٠٦٠ پرسلاني كارخانه شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز روشن و كرم روشن و سفيد ساده ١٢٠٦٠ پرسلاني كارخانه شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سفيد و سبز آبي پرسلان ١٢٠٦٠ و كف ٦٠٦٠ سفيد مات پرسلاني كاشي بيمارستاني سفيد و سبز آبي پرسلان ١٢٠٦٠ و كف ٦٠٦٠ سفيد مات پرسلاني كاشي بيمارستاني ١٢٠٦٠ سبز روشن با سبز تيره و سفيد يخچالي پرسلاني كاشي پارس كاشي بيمارستاني ١٢٠٦٠ سبز روشن با سبز تيره و سفيد يخچالي پرسلاني كاشي پارس كاشي بيمارستاني ١٢٠٦٠ سفيد با سبز آبي سراميك پرسلان شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني ١٢٠٦٠ سفيد با سبز آبي سراميك پرسلان شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز فيروزه ايي با پرتقالي و كف سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلان شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز فيروزه ايي با پرتقالي و كف سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلان شركت كاشي پارس سراميك بيمارستاني تركيب سبز آبي با سفيد ١٢٠٦٠ سراميك بيمارستاني تركيب سبز آبي با سفيد ١٢٠٦٠ كاشي بيمارستاني آبي و سفيد مات ١٢٠٦٠ شركت كاشي پارس سراميك پرسلاني كاشي بيمارستاني آبي و سفيد مات ١٢٠٦٠ شركت كاشي پارس سراميك پرسلاني سراميك پرسلاني ١٢٠٦٠ سبز روشن با سفيد مات كاشي بيمارستاني كاشي پارس سراميك پرسلاني ١٢٠٦٠ سبز روشن با سفيد مات كاشي بيمارستاني كاشي پارس كاشي بيمارستاني پرسلاني سفيد و سبز آبي بيمارستاني ١٢٠٦٠ ويژه بيمارستان كارخانه كاشي پارس كاشي بيمارستاني پرسلاني سفيد و سبز آبي بيمارستاني ١٢٠٦٠ ويژه بيمارستان كارخانه كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز روشن با سفيد و كرم روشن مات ١٢٠٦٠ سراميك پرسلان كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز روشن با سفيد و كرم روشن مات ١٢٠٦٠ سراميك پرسلان كاشي پارس سراميك پرسلان ١٢٠٦٠ بيمارستاني سفيد ساده با آبي ساده شركت كاشي پارس سراميك پرسلان ١٢٠٦٠ بيمارستاني سفيد ساده با آبي ساده شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني آبي با سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلان كاشي پارس كاشي بيمارستاني آبي با سفيد مات ١٢٠٦٠ پرسلان كاشي پارس كاشي بيمارستاني پرسلاني پرتقالي با سبز روشن ١٢٠٦٠ شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني پرسلاني پرتقالي با سبز روشن ١٢٠٦٠ شركت كاشي پارس كاشي و سراميك بيمارستاني بخش كودكان ١٢٠*٦٠ پرسلان كاشي پارس كاشي و سراميك بيمارستاني بخش كودكان ١٢٠*٦٠ پرسلان كاشي پارس كاشي سبز آبي با سفيد بيمارستاني ١٢٠/٦٠ شركت كاشي پارس كاشي سبز آبي با سفيد بيمارستاني ١٢٠/٦٠ شركت كاشي پارس سراميك پرسلان بيمارستاني كلنيك چشم پزشكي شركت كاشي پارس ١٢٠*٦٠ سراميك پرسلان بيمارستاني كلنيك چشم پزشكي شركت كاشي پارس ١٢٠*٦٠ سراميك ١٢٠/٦٠ بيمارستاني چشم پزشكي شركت كاشي پارس سراميك ١٢٠/٦٠ بيمارستاني چشم پزشكي شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز روشن با سفيد مات ١٢٠*٦٠ شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز روشن با سفيد مات ١٢٠*٦٠ شركت كاشي پارس كاشي و سراميك بيمارستاني رنگي ١٢٠*٦٠ شركت كاشي پارس كاشي و سراميك بيمارستاني رنگي ١٢٠*٦٠ شركت كاشي پارس كاشي بيمارستاني سبز آبي پرسلان ١٢٠*٦٠ تري دي بيمارستان رسول اكرم كاشي بيمارستاني سبز آبي پرسلان ١٢٠*٦٠ تري دي بيمارستان رسول اكرم photo 2018-03-02 04-34-20-225x300 photo 2018-03-02 04-34-20-225x300 photo 2018-03-02 04-34-11-225x300 photo 2018-03-02 04-34-11-225x300 photo 2018-03-02 04-34-16-225x300 photo 2018-03-02 04-34-16-225x300 photo 2018-03-02 04-34-08-225x300 photo 2018-03-02 04-34-08-225x300 photo 2018-01-10 11-23-341-300x234 photo 2018-01-10 11-23-341-300x234 photo 2018-01-10 11-23-191-300x234 photo 2018-01-10 11-23-191-300x234 photo 2018-01-10 11-23-3411-300x234 photo 2018-01-10 11-23-3411-300x234 photo 2018-03-02 04-34-02-225x300 photo 2018-03-02 04-34-02-225x300 photo 2018-03-02 04-34-00-225x300 photo 2018-03-02 04-34-00-225x300 سراميك پرسلان سبز بيمارستاني ١٢٠*٦٠و سفيد و پرتقالي ضد خش و جرم و سايش سراميك پرسلان سبز بيمارستاني ١٢٠*٦٠و سفيد و پرتقالي ضد خش و جرم و سايش كاشي سبز بيمارستاني ٢٠*٢٠ كاشي سبز بيمارستاني ٢٠*٢٠ پرسلن سبز بيمارستاني ١٢٠*٦٠ پرسلن سبز بيمارستاني ١٢٠*٦٠ كاشي و سراميك بيمارستاني سفيد مات و براق پارس كاشي و سراميك بيمارستاني سفيد مات و براق پارس WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.08 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.08 كاشي پرسلن سبز بيمارستاني و سبز روشن ١٢٠در ٦٠ كاشي پرسلن سبز بيمارستاني و سبز روشن ١٢٠در ٦٠ كاشي و سراميك سبز بيمارستاني با سفيد كاشي و سراميك سبز بيمارستاني با سفيد كاشي سراميك رنگي بيمارستاني سبز روشن و پرتقالي محصول كاشي پارس سايز ١٢٠*٦٠ كاشي سراميك رنگي بيمارستاني سبز روشن و پرتقالي محصول كاشي پارس سايز ١٢٠*٦٠ سراميك پرسلان سبز آبي بيمارستاني ١٢٠*٦٠ سراميك پرسلان سبز آبي بيمارستاني ١٢٠*٦٠ سبز بيمارستاني پرسلان و سبز آبي بيمارستاني كاشي ٦٠*٣٠ سبز بيمارستاني پرسلان و سبز آبي بيمارستاني كاشي ٦٠*٣٠ WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.17 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.17 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.15 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.15 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.16 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.16 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.13 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.13 سبز فيروزه ايي بيمارستاني پرسلان ١٢٠در ٦٠ سبز فيروزه ايي بيمارستاني پرسلان ١٢٠در ٦٠ بازسازي بيمارستان رسالت تهران با انواع كاشي هاي رنگي كاشي پارس بازسازي بيمارستان رسالت تهران با انواع كاشي هاي رنگي كاشي پارس سبز بيمارستاني با پرتقالي و سفيد مات و براق پرسلان سراميك ١٢٠*٦٠ محصول كاشي پارس سبز بيمارستاني با پرتقالي و سفيد مات و براق پرسلان سراميك ١٢٠*٦٠ محصول كاشي پارس سبز بيمارستاني اتاق مريض ١٢٠*٦٠ كاشي پرسلان سبز بيمارستاني اتاق مريض ١٢٠*٦٠ كاشي پرسلان كاشي سبز بيمارستاني با سبز روشن بيمارستاني پرسلن محصول كاشي پارس كاشي سبز بيمارستاني با سبز روشن بيمارستاني پرسلن محصول كاشي پارس WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.21 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.21 كاشي و سراميك بيمارستاني رنگي هاي بيمارستاني بدنه و كف ١٢٠٦٠ و ٦٠٣٠ كاشي و سراميك بيمارستاني رنگي هاي بيمارستاني بدنه و كف ١٢٠٦٠ و ٦٠٣٠ پرسلان ١٢٠*٦٠ سبز آبي بيمارستاني و سفيد يخچالي ساده مات و براق محصول كاشي پارس پرسلان ١٢٠*٦٠ سبز آبي بيمارستاني و سفيد يخچالي ساده مات و براق محصول كاشي پارس سراميك سبز فيروزه ايي پرسلان بيمارستاني كاشي پارس سراميك سبز فيروزه ايي پرسلان بيمارستاني كاشي پارس سبز آبي بيمارستاني كاشي پارس پرسلان و كاشي بدنه و كف سبز آبي بيمارستاني كاشي پارس پرسلان و كاشي بدنه و كف WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.25 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.25 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.28 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.28 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.28(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.28(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.29 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.29 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.27 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.27 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.30(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.30(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.30 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.30 كاشي سبز آبي بيمارستاني و سفيد ساده مات كاشي پارس ١٢٠*٦٠ پرسلان كاشي سبز آبي بيمارستاني و سفيد ساده مات كاشي پارس ١٢٠*٦٠ پرسلان WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.32 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.32 سبز آبي بيمارستاني ١٢٠*٦٠ كاشي پارس سبز آبي بيمارستاني ١٢٠*٦٠ كاشي پارس كاشي آبي بيمارستاني ١٢٠*٦٠ پرسلن ضد اسيد كاشي آبي بيمارستاني ١٢٠*٦٠ پرسلن ضد اسيد سفيد بيمارستاني با آبي بيمارستاني كاشي پرسلان ١٢٠در ٦٠ كاشي پارس سفيد بيمارستاني با آبي بيمارستاني كاشي پرسلان ١٢٠در ٦٠ كاشي پارس WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.37(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.37(1) سبز آبي بيمارستاني پرسلان سايز ١٢٠*٦٠ كاشي پارس سبز آبي بيمارستاني پرسلان سايز ١٢٠*٦٠ كاشي پارس WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.34 (1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.34 (1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.37 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.37 كاشي رنگي بيمارستاني سراميك رنگي بيمارستاني كاشي پارس كاشي رنگي بيمارستاني سراميك رنگي بيمارستاني كاشي پارس WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.39 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.39 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.44 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.44 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.41 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.41 كاشي اتاق عمل بيمارستاني سبز آبي و سفيد براق ساده و مات يخچالي كاشي پارس ٦٠٣٠ و ١٢٠٦٠ كاشي اتاق عمل بيمارستاني سبز آبي و سفيد براق ساده و مات يخچالي كاشي پارس ٦٠٣٠ و ١٢٠٦٠ WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.49 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.49 كرم روشن و سبز بيمارستاني تركيب كاشي بيمارستاني در كلينيك چشم پزشكي ١٢٠٦٠ و ٦٠٣٠ سفيد ساده بيمارستاني و سفيد مات كرم روشن و سبز بيمارستاني تركيب كاشي بيمارستاني در كلينيك چشم پزشكي ١٢٠٦٠ و ٦٠٣٠ سفيد ساده بيمارستاني و سفيد مات WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.46 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.46 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.48 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.48 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.47 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.47 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.52 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.52 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.51 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.51 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.50 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.50 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.53 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.53 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.53(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.53(1) آبي بيمارستاني با سفيد بيمارستاني برش خورده پرسلان در كلينك دندانپزشكي آبي بيمارستاني با سفيد بيمارستاني برش خورده پرسلان در كلينك دندانپزشكي WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.40.32 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.40.32 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.54 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.38.54 WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.40.31(1) WhatsApp Image 2018-06-25 at 12.40.31(1)

 

سراميك هاي ساخته شده از موادي مثل كائولن در دماي بين ١٢٠٠ تا ١٤٠٠ درجه سانتيگراد در كوره كه عموما پرسلان يا پرسلن ناميده مي شود (  Porcelain  )  و عمدتا به دلیل خواص مرتبط با پرسلان يا پرسلن شامل نفوذ پذیری آب پایین و کشش و  قدرت قابل توجه،  سختی، سفید، شفافیت و رزونانس؛ و مقاومت بالا در برابر حمله شیمیایی و شوک حرارتی و سايش  انتخاب بسيار مناسب در نما و كف و سراميك محلهاي عمومي از جمله كاشي بيمارستاني
سراميك بيمارستاني و سراميك نماي ساختمان ها و سراميك برج ها ، سراميك مترو ، سراميك فرودگاه ها
به دليل غیر قابل نفوذ (حتی قبل از لعاب)،

این ویژگی ها ایده آل های پرسلن يا پرسلان را برای مناطقی که به مراتب مرطوب هستند، می توانند به راحتی رنگ بیاورند و یا بسیاری از دیوارهای مورد سوء استفاده را در حمام و آشپزخانه، براق و حتی طبقه ها دریافت کنند. از آنجا که طبیعت غیر متخلخل است، لکه ها نفوذ نمی کنند و از این رو تمیز کردن و تمیز کردن آنها آسان است. این همچنین در طیف گسترده ای از رنگ ها، اندازه ها و سبک ها قرار می گیرد تا بتوانند رویای بی نظیر طراحی خود قرار گیرند.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که بازاریابی غلط در بازار کاشی وجود دارد، و اگر واقعا پرسلن درست است که دنبال آن هستید، اطمینان حاصل کنید که محصولات انتخاب شما چنين باشند ، نکته دیگری که باید از آن مراقبت شود، مخصوصا اگر شما برخی از کاشی های خود را انجام می دهید، این است که دوباره بررسی کنید که شما نوع مناسب مثلا كاشي و سراميك نما و كاشي بيمارستاني و سراميك كف  را خریداری می کنید، زیرا کاشی های پرسلان يا پرسلن و سراميك معمولي پشت قرمز  خاك قرمز نیاز به چسب های مختلف و ملات مختلف دارند.
کلس های مورد استفاده در کاشی های سرامیکی و سفال
کاشی های سرامیکی ساخته شده با خاک رس قرمز، قهوه ای و یا سفید، در حالی که کاشی های پرسلن يا پرسلان تقریبا به طور انحصاری با خاک رس سفید و تصفیه شده ساخته شده است. خاکهای مورد استفاده در پرسلن يا پرسلان تمایل کمتری به ناخالصی ها نسبت به خاکهای کاشی سرامیکی دارند و کائولن و فلدسپات بیشتری دارند. این در نهایت منجر به یک کاشی تراکم و با دوامتر می شود.
ظاهرکاشی های سفالی را می توان به صورت سنگ مرمر شبیه سازی کرد.
کاشی های سنگی بزرگ را می توان ساخته شده به نظر می رسد مانند سنگ مرمر.
کاشی های سرامیکی و پرسلن می تواند هر رنگی باشد و حتی به صورت دیگری مانند چوب یا سنگ طبیعی ظاهر می شود. با این حال، طراحی بر روی کاشی پرسلن و سراميك پرسلان بیشتر احتمال دارد که به آسیب برساند، چون طراحی کاشی پرسلن در طول کل کاشی انجام می شود. طرح های روی کاشی های سرامیکی صرفا “چاپ” در بالای سطح و سپس با یک لعاب شیشه ای پوشیده شده است. این به این معنی است که یک تراشه روی یک کاشی و سرامیک بیشتر از یک تراشه در یک کاشی پرسلن قابل توجه است.

کاشی های سرامیکی مناسب مناطقی هستند که تحت تاثیر سنگین و یا سختی قرار نمی گیرند. موزاییکهای هنری، دیوارها، backsplashes آشپزخانه و میزهای چوبی که فقط به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند و یا دارای پوشش شیشه ای هستند همه مناطق هستند که می توانند از کاشی های سرامیکی استفاده کنند. کاشی های سرامیکی باید تقریبا همیشه در داخل خانه بمانند، زیرا شرایط آب و هوایی معمولی – گرم، سرد یا باران – می تواند کاشی های سرامیکی ضعیف و کرک شود. مانند پرسلن يا پرسلان و  گرانیت، سرامیک متخلخل است، به این معنا که کاشی های سرامیکی ممکن است نشت مایع را جذب کند که می تواند باعث رنگ آمیزی شود ولي در مقابل
از آنجایی که کاشی های پرسلن بسیار مقاوم و…